Keres
Duminică, 26 mai 2024
Română
 
Post bibliotecar – perioadă determinată – 02 2023

Biblioteca Judeţeană „Kájoni János” din Miercurea Ciuc

organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii contractual temporar vacante

în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, după cum urmează:

 

DENUMIREA POSTULUI: bibliotecar

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post temporar vacant

NIVELUL POSTULUI: funcţie de execuţie

STRUCTURA: Achiziţii, prelucrare, catalogare, îndrumare metodică

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: determinată

 

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/ 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/ 28.10.2022:

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuţiilor corespunzătoare postului, sunt:

  • Studii: Superioare
  • Vechimea în muncă: nu se solicită
  • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională – nivel mediu,

 

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 

Nr. crt.

Activităţi

Data si ora

1.

Publicarea anunţului

06.02.2023

2.

Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Biblioteca Judeţeană „Kájoni János”, Miercurea Ciuc str. Stadion1/bis  până la data de:

13.02.2023

 

3.

Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs

                  14.02.2023, ora 10.00

4.

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor

14.02.2023, ora 12.00

5.

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor

15.02.2023, ora 10.00

6.

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

15.02.2023, ora 12.00

7.

Susţinerea probei scrise

21.02.2023, ora 10.00

8.

Afişarea rezultatului probei scrise

21.02.2023, ora 15.00

9.

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise

22.02.2023, ora 12.00

10.

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

22.02.2023, ora 15.00

11.

Susţinerea interviului

23.02.2023, ora 10.00

12.

Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului

23.02.2023, ora 15.00

13.

Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului

24.02.2023, ora 12.00

14.

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

24.02.2023, ora 15.00

15.

Afişarea rezultatului final al concursului

27.02.2023, ora 10.00

 

Conform Art. 35 Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i)curriculum vitae, model comun european.

 

Candidaţii care depun declaraţie pe proprie răspundere despre lipsa antecedentelor penale, în cazul în care sunt declaraţi admişi la selecţia dosarelor, au obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile la Biblioteca Judeţeană „Kájoni János” din Miercurea Ciuc, str Sadion, nr. 1/bis, telefon 0266/371 988. 


Bibliografie:

Regulamentul de organizare şi funcţionare al Bibliotecii Judeţene „Kájoni János” : (Descărcaţi AICI)

Manual de biblioteconomie pentru bibliotecile mici / elaborat de Constantin Predescu, Georgeta Clinca, Ion Ciotloş. - Bucureşti : ANBPR, 1993

Biblioteconomie : manual. -  Bucureşti : ANBPR, 1994

Legea bibliotecilor nr. 334/2002 actualizată

 

ANEXE:

ANUNŢ CONCURS (pdf)

FORMULAR DE ÎNSCRIERE (pdf)

FIŞA POSTULUI (pdf)

 

Manager

Gyulai Arthur

 

Pentru a transmite întrebări şi observaţii referitoare la serviciile de bibliotecă, vă rugăm să completaţi formularul.

Întreabă bibliotecarul
PROGRAM

LUNI  - VINERI:

8.00 - 18.00

SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ:

  ÎNCHIS

<< < 2024 MAI > >>
L M M J V S D
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Linkuri utile

Consiliul Judeţean Harghita


Centrul Cultural Judeţean Harghita


Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita


Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea


Editura "Hargita Népe"


Editura Harghita


Şcoala Populară de Artă
a Judeţului Harghita

<< < 2024 MAI > >>
L M M J V S D
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2