Keres
Marţi, 19 februarie 2019
Română
 

ANUNŢ: Concurs de management pentru ocuparea postului de manager al Bibliotecii Judeţene "Kájoni János"

2018 IUL
12

Consiliul Judeţean Harghita organizează concurs de management pentru ocuparea funcţiei de manager al Bibliotecii Judeţene "Kájoni János". Concursul se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Harghita, din Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii nr.5, judeţul Harghita.

Candidaţii pot depune dosar de concurs în plic sigilat (nesemnat), Planul de management privind soluţii concrete a rezultatelor preconizate, precum şi estimarea resurselor şi mijloacelor necesare îndeplinirii cerinţelor stabilite prin caietul de obiective, pe suport de hârtie şi în format electronic (pe memorie usb) până la data de 02 august 2018, ora 16:00 la Consiliul Judeţean Harghita, la Compartimentul resurse umane din cadrul Direcţiei generale management, sediul Consiliului Judeţean Harghita, camera 132. Detalii:

1. Condiţii de participare:

Condiţii generale:
a) are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
b) are capacitate deplină de exerciţiu;
c) întruneşte condiţiile de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul de activitate al instituţiei;
d) întruneşte condiţiile de pregătire sau experienţă în management;
e) întruneşte alte condiţii solicitate de autoritate.

Condiţii specifice:
a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în una dintre domeniile artă, cultură, filologie, economie, management şi ştiinţe juridice;
b) vechime în specialitatea studiilor - minim 3 ani;
c) pregătire în management sau conform art.45, alin (1) şi (2) din OUG nr.189/2008 obţinerea acesteia în termen de un an de la semnarea contractului de management.

2. Dosarul de concurs va cuprinde:
a.) cerere de înscriere la concurs
b.) copia actului de identitate
c.) curriculum vitae, model european, conform H.G. nr. 1021/2004
d.) copii ale diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
e.) copia carnetului de muncă, sau după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei
f.) cazierul judiciar
g.) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mai mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate
h.) Planul de management pe durată de 3 ani: 2018-2020, pentru Biblioteca Judeţeană "Kájoni János"

Copiile după actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau vor fi însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul Comisiei de concurs.
Planul de management va fi elaborat de candidaţi fără a fi personalizat, fără a avea semnături şi fără a conţine indicii privind identitatea autorului, cu respectarea cerinţelor din caietul de obiective şi a prevederilor legislaţiei indicate în bibliografie, 15 pagini+anexe şi trebuie să conţină punctul de vedere al candidatului asupra dezvoltării şi evoluţiei Bibliotecii Judeţene "Kájoni János", în perioada 2018-2020.
Candidaţii pot solicita informaţii suplimentare necesare elaborării planului de management, în baza unei cereri motivate.

3.Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de management şi de soluţionare a contestaţiilor şi Caietul de obiective pentru concursul de management organizat pentru Biblioteca Judeţeană "Kájoni János" au fost aprobate prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita nr. 711/2018 şi sunt afişate anexele Dispoziţiei pe site-ul Consiliul Judeţean Harghita (www.judetulharghita.ro).
De asemenea, la solicitarea candidaţilor, Secretariatul comisiei de concurs pune la dispoziţie, pe suport de hârtie sau în format electronic, Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de management şi Caietul de obiective la concursul de management organizat pentru Biblioteca Judeţeană "Kájoni János".

4.Informaţii suplimentare se pot obţine de la Consiliul Judeţean Harghita, Compartimentul resurse umane, cam.132, prin e-mailul hr@judetulharghita.ro sau telefon 0266-207700, int.1406/1408.

Borboly Csaba
preşedinte

BIBLIOGRAFIE

la concursul de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de manager al Bibliotecii Judeţene Kájoni János

 

  1. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  2. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

  4. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare;

  5. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

  6. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare;

  7. Hotărârea Guvernului nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;

  8. Strategia Culturală a Judeţului Harghita pe perioada 2013-2020.

Borboly Csaba,

Preşedinte
Informaţii suplimentare: pagina web a Consiliului Judeţean Harghita:

 
PROGRAM

LUNI - VINERI:

8 - 18

SÂMBĂTĂ - DUMINICĂ:

 închis

Linkuri utile

Consiliul Judeţean Harghita


Centrul Cultural Judeţean Harghita


Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita


Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea


Editura "Hargita Népe"


Editura Harghita


Şcoala Populară de Artă
a Judeţului Harghita

<< < 2019 FEBRUARIE > >>
L M M J V S D
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Pentru a transmite întrebări şi observaţii referitoare la serviciile de bibliotecă, vă rugăm să completaţi formularul.

Întreabă bibliotecarul